ما 3 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

اعلام های توده بین

 

الحمدالله رب العالمین

درپیرو اطلاع رسانی در پیام رسانهای اعلام های توده بین

باپیگیری نماینده گان دانگها درخرداد ماه سال98 برای هردانگ حق

آبه آب پایاب سد توده بین مبلغ:53500000پنجاه سه میلیون پانصد هزار تومان به تاریخ:1398/4/31دریافت شده بود که  درتاریخ:98/5/25 با اطلاع رسانی قبلی بین

کلیه مالکین وخرده مالکین حق آبه سد توده بین جهت دریافت سند تک برگ

 

مالکیت خود به مدت یک هفته از تاریخ 98/5/25 ازساعت 9صبح تاساعت

 

تا ساعت 18 پولهای کاشت هندوانه بین مالکین وخرده مالکین تقسیم شد.

 

 

 
            اطلاعیه                اطلاعیه 


قابل توجه کلیه مالکین وخرد مالکین آب رودخانه سدتوده بین