ما 7 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

قانون و انواع‌ معاملات در دهیاری ها

ماده‌ 1: معاملات‌ دهیاریها اعم‌ از خرید، فروش‌، اجاره‌، پیمانکاری‌،اجرت‌ کار وغیره‌ (به‌ استثنای‌ مواردی‌ که‌ مشمول‌ مقررات‌ استخدامی‌می‌شود) در قالب‌ مفاد این‌ آیین‌نامه‌ انجام‌ می‌گردد. کلیه‌ معاملات‌ به‌استثنای‌ موارد یاد شده‌ در ماده‌ (22) این‌ آیین‌نامه‌، باید حسب‌ مورد ازطریق‌ مناقصه‌ یا مزایده‌ انجام‌ شود.

ماده‌ 2: معاملات‌ دهیاریها از نظر ارزش‌ به‌ سه‌ دسته‌ تقسیم‌ می‌شود:
  الف‌ ـ معاملات‌ جزیی
 ب‌ - معاملات‌ متوسط
 پ‌ - معاملات‌ عمده
 
 تبصره‌ 1ـ کلیه‌ سقفهای‌ معاملات‌ دهیاریها موضوع‌ این‌ ماده‌ براساس‌قانون‌ تطبیق‌ سقف‌ معاملات‌ شهرداریهای‌ کشور و شهرداری‌ تهران‌ بانصابهای‌ مذکور در قانون‌ اصلاح‌ بندهای‌ (الف‌)، (ب‌) و (ج‌) ماده‌ (80) و ماده‌(86) قانون‌ محاسبات‌ عمومی‌ کشور - مصوب‌ 1373 - و تغییرات‌ بعدی‌ آن‌خواهد بود.
 
تبصره‌ 2ـ مبنای‌ نصاب‌ در خرید برای‌ معاملات‌ جزیی‌ و متوسط‌، مبلغ‌معامله‌ و برای‌ معاملات‌ عمده‌ مبلغ‌ برآورد می‌باشد.
 
تبصره‌ 3ـ مبنای‌ نصاب‌ در فروش‌، مبلغ‌ تعیین‌ شده‌ از طرف‌ کارشناس‌منتخب‌ دهیاری‌، ترجیحاً کارشناس‌ دادگستری‌ می‌باشد.
 
تبصره‌ 4ـ معاملات‌ مشمول‌ هر یک‌ از طبقات‌ فوِ نبایستی‌ با تفکیک‌به‌ اقلام‌ کوچکتر به‌ طبقه‌ پایین‌تر انتقال‌ یابد.
 
بخش‌ دوم‌: روش‌ انجام‌ معاملات
 
 ماده‌ 3: در مورد معاملات‌ جزیی‌، متصدی‌ خرید یا کسی‌ که‌ وظیفه‌مذکور به‌ طور کتبی‌ از طرف‌ دهیار به‌ او ارجاع‌ گردیده‌ است‌، مکلف‌ است‌ به‌فروشندگان‌ یا عاملان‌ خدمت‌ مراجعه‌ و پس‌ از تحقیق‌ در مورد قیمت‌ کامل‌کالا یا اجرت‌ کار یا خدمت‌ مورد نیاز، معامله‌ را با حداقل‌ بهای‌ ممکن‌ و صرفه‌و صلاح‌ دهیاری‌ انجام‌ و ذیل‌ سند را با قید اینکه‌ معامله‌ با حداقل‌ بهای‌ممکن‌ انجام‌ پذیرفته‌ است‌، امضا نماید.
 
تبصره‌ - درج‌ نام‌، نام‌ خانوادگی‌، امضا و سمت‌ متصدی‌ خرید، تاریخ‌معامله‌ و همچنین‌ آدرس‌ و مشخصات‌ کامل‌ فروشنده‌ کالا یا انجام‌ دهنده‌ کاردر ذیل‌ سند ضروری‌ است‌.
 
ماده‌ 4: در مورد معاملات‌ متوسط‌، معمور خرید باید حداقل‌ از سه‌ نفراز فروشندگان‌ کالا یا انجام‌ دهندگان‌ کار یا خدمت‌ مربوط‌ به‌ صورت‌ جداگانه‌استعلام‌ بهای‌ کتبی‌ به‌ عمل‌ آورد، به‌ این‌ ترتیب‌ که‌ معمور خرید، نوع‌ کالا یاخدمات‌ مورد معامله‌ و مقدار و مشخصات‌ آن‌ را به‌ طور کامل‌ در برگ‌استعلام‌ بها تعیین‌ نماید و فروشندگان‌ یادشده‌ نیز با اعلام‌ حداقل‌ بهای‌ آن‌ وبا قید تاریخ‌ اعتبار آن‌ و با ذکر کامل‌ نشانی‌ خود، ذیل‌ برگهای‌ استعلام‌ بها رابا قید تاریخ‌ امضا خواهند نمود و معمور خرید نیز باید ذیل‌ برگهای‌ استعلام‌بها را با ذکر اینکه‌ استعلام‌ بها به‌ وسیله‌ او به‌ عمل‌ آمده‌ است‌ با قید تاریخ‌ ونام‌ و نام‌ خانوادگی‌ خود امضا و جهت‌ طرح‌ به‌ کمیسیون‌ معاملات‌ و اتخاذتصمیم‌ تسلیم‌ کند.
 
تبصره‌ 1ـ تغییر روش‌ انجام‌ معاملات‌ متوسط‌ در صورتی‌ که‌فروشندگان‌ و یا انجام‌ دهندگان‌ کار از تنظیم‌ و تسلیم‌ استعلام‌ بها خودداری‌نمایند و یا تعداد فروشندگان‌ به‌ لحاظ‌ انحصاری‌ یا شخصی‌ بودن‌ محدود وکمتر از سه‌ منبع‌ باشد بنا بر گزارش‌ مستدل‌ و موجه‌ معمور خرید و تصویب‌کمیسیون‌ معاملات‌ با دستور دهیار با کمترین‌ بهای‌ ممکن‌ و با در نظر گرفتن‌صرفه‌ و صلاح‌ دهیاری‌ بلامانع‌ است‌.
 
تبصره‌ 2ـ معمور خرید با توجه‌ به‌ مدتی‌ که‌ فروشندگان‌ کالا یا انجام‌دهندگان‌ کار یا خدمت‌ در برگ‌ استعلام‌ بها برای‌ اعتبار بهای‌ پیشنهاد شده‌ذکر کرده‌اند، طوری‌ باید اقدام‌ کند که‌ به‌ علت‌ انقضای‌ مدت‌، خسارتی‌ متوجه‌دهیاری‌ نشود.
 
ماده‌ 5: اعضای‌ کمیسیون‌ معاملات‌ مرکب‌ از دهیار، مسیول‌ مالی‌دهیاری‌ و نماینده‌ شورای‌ اسلامی‌ روستا به‌ انتخاب‌ و معرفی‌ شورا می‌باشند.
 
ماده‌ 6: انجام‌ معامله‌ پس‌ از تنظیم‌ صورتجلسه‌ کمیسیون‌ معاملات‌ وموافقت‌ اعضای‌ کمیسیون‌ به‌ اتفاِ آرا و یا با کسب‌ حداقل‌ دو رأی‌ موافق‌ به‌شرط‌ آن‌ که‌ یکی‌ از دو رأی‌ موافق‌ رأی‌ دهیار باشد، قابل‌ اجرا خواهد بود.
 
ماده‌ 7: معاملات‌ عمده‌ باید به‌ طور کلی‌ با تشریفات‌ مناقصه‌ یا مزایده‌عمومی‌ و یا مناقصه‌ محدود انجام‌ شود و اگر ترک‌ تشریفات‌ مناقصه‌ ضروری‌تشخیص‌ داده‌ شود به‌ طریق‌ زیر انجام‌ خواهد شد:
الف‌) در صورتی‌ که‌ میزان‌ معامله‌ کمتر از 25 برابر نصاب‌ معاملات‌ جزیی‌باشد. بنا به‌ پیشنهاد مستدل‌ و موجه‌ دهیار و تصویب‌ شورای‌ اسلامی‌ روستا.
 
ب‌) در صورتی‌ که‌ میزان‌ معامله‌ از 25 تا 50 برابر نصاب‌ معاملات‌ جزیی‌باشد، بنا به‌ پیشنهاد مستدل‌ و موجه‌ دهیار و تصویب‌ شورای‌ اسلامی‌ روستاو تعیید شورای‌ بخش‌.
پ‌) در صورتی‌ که‌ میزان‌ معامله‌ از 50 برابر نصاب‌ معاملات‌ جزیی‌ بیشترباشد، بنا به‌ پیشنهاد مستدل‌ و موجه‌ دهیار و تصویب‌ شورای‌ اسلامی‌ روستاو تایید شورای‌ بخش‌ و موافقت‌ استاندار ذی‌ربط‌.
 
تبصره‌ 1- در مورد مناقصه‌ محدود، دهیاری‌ از بین‌ فهرست‌ مقاطعه‌کاران‌ واجد شرایط‌ منتخب‌ توسط‌ سازمان‌ مدیریت‌ وبرنامه‌ ریزی‌ کشور و یاوزارت‌ راه‌ و ترابری‌ حداقل‌ شش‌ شرکت‌ یا مؤسسه‌ واجد شرایط‌ را دعوت‌خواهد نمود.
تبصره‌ 2ـ موارد استفاده‌ از مناقصه‌ محدود با تصویب‌ شورای‌ اسلامی‌روستا تعیین‌ می‌شود.
 
ماده‌ 8: در معاملات‌ عمده‌، آگهی‌ مناقصه‌ در دو نوبت‌ به‌ فاصله‌ حداقل‌یک‌ هفته‌ به‌ تشخیص‌ دهیار در روزنامه‌ رسمی‌ کشور و حداقل‌ یکی‌ از جرایدکثیرالانتشار و یا در صورت‌ وجود روزنامه‌ محلی‌ در یکی‌ از روزنامه‌های‌محلی‌ منتشر می‌گردد.
 
تبصره‌ 1ـ در مواردی‌ که‌ دهیاری‌ لازم‌ تشخیص‌ دهد، می‌تواند علاوه‌ برانتشار آگهی‌ در روزنامه‌ از سایر وسایل‌ و طرِ انتشاراتی‌ از قبیل‌ پخش‌ آگهی‌در رادیو و تلویزیون‌ و یا ارسال‌ آگهی‌ برای‌ اشخاص‌ مربوط‌ یا الصاِ آگهی‌ درمعابر عمومی‌ استفاده‌ نماید.
تبصره‌ 2ـ اگر به‌ تشخیص‌ دهیاری‌، موضوع‌ معامله‌ ایجاب‌ کند که‌ علاوه‌بر نشر آگهی‌ در داخل‌ کشور موضوع‌ به‌ اطلاع‌ فروشندگان‌ کالا یا انجام‌دهندگان‌ کار یا خدمت‌ در خارج‌ از کشور هم‌ برسد، یک‌ نسخه‌ از آگهی‌ بایدبه‌ هر یک‌ از سفارتخانه‌های‌ کشورهای‌ مربوط‌ در تهران‌ و یک‌ نسخه‌ هم‌ به‌سفارتخانه‌های‌ کشور جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در کشورهای‌ مربوط‌ از طریق‌وزارت‌ امور خارجه‌ فرستاده‌ شود.
 
ماده‌ 9ـ در آگهی‌ مناقصه‌ باید نکات‌ ذیل‌ ذکر شود:
الف‌) نوع‌ و میزان‌ کالا و کار و یاخدمت‌ (مدت‌ انجام‌ کار) با مشخصات‌.
ب‌) مدت‌ و محل‌ و نحوه‌ تحویل‌ کالا یا انجام‌ کار یا خدمت‌ و ترتیب‌ عمل‌و میزان‌ خسارت‌ در مواردی‌ که‌ طرف‌ معامله‌ در تحویل‌ کالا یا انجام‌ کار یاخدمت‌ کلاً یا بعضاً تعخیر نماید.
پ‌) تصریح‌ به‌ اینکه‌ بهای‌ پیشنهادی‌ باید از جهت‌ مبلغ‌ مشخص‌ ومعین‌ و بدون‌ ابهام‌ بوده‌ و در پاکت‌ لاک‌ و مهر شده‌ تسلیم‌ شود.
ت‌) محل‌ توزیع‌ یا فروش‌ نقشه‌ها و برگه‌ شرایط‌ عمومی‌ و مشخصات‌دیگر در صورت‌ لزوم‌.
ث‌) مهلت‌ قبول‌ پیشنهادها.
ج‌) محل‌ تسلیم‌ پیشنهادها و اخذ اسناد مناقصه‌ .
چ‌) واریز مبلغی‌ به‌ میزان‌ حداقل‌ 5 درصد کل‌ برآورد به‌ عنوان‌ سپرده‌ به‌حساب‌ سپرده‌ دهیاری‌، یا تقدیم‌ ضمانتنامه‌ بانکی‌ که‌ رسید آن‌ بایستی‌ضمیمه‌ پیشنهاد باشد.
ح‌) ذکر اینکه‌ برندگان‌ اول‌، دوم‌ و سوم‌ مناقصه‌ هرگاه‌ حاضر به‌ انعقادقرارداد نشوند، سپرده‌ شرکت‌ در مناقصه‌ آنان‌ ضبط‌ و وصول‌ خواهد شد.
خ‌) میزان‌ تضمین‌ حسن‌ انجام‌ معامله‌ و ترتیب‌ دریافت‌ و استرداد آن‌.
د) حداکثر مدتی‌ که‌ برای‌ بررسی‌ پیشنهادها و تشخیص‌ برنده‌ مناقصه‌ وابلاغ‌ به‌ برنده‌ ضرورت‌ دارد.
ذ) روز و ساعت‌ و محل‌ قرایت‌ پیشنهادها و همچنین‌ مجاز بودن‌ حضورپیشنهاددهندگان‌ یا نمایندگان‌ آنها در کمیسیون‌ مناقصه
 ر) میزان‌ پیش‌ پرداخت‌ در صورتی‌ که‌ به‌ تشخیص‌ دهیاری‌ پرداخت‌ آن‌به‌ برنده‌ مناقصه‌ لازم‌ باشد و ترتیب‌ پرداخت‌ و واریز آن‌ .
ز) تصریح‌ به‌ اینکه‌ دهیاری‌ در رد یا قبول‌ یک‌ یا تمام‌ پیشنهادها مختاراست‌ و در این‌ صورت‌ سپرده‌ توسط‌ دهیاری‌ مسترد خواهد شد.
ژ) محل‌ توزیع‌ نمونه‌ قرارداد که‌ باید به‌ وسیله‌ پیشنهاددهنده‌ با قیداینکه‌ مورد قبول‌ است‌ امضا و ضمیمه‌ پیشنهاد شود.
س‌) تصریح‌ به‌ این‌ نکته‌ که‌ شرکت‌ در مناقصه‌ و دادن‌ پیشنهاد به‌ منزله‌قبول‌ شروط‌ و تکالیف‌ دهیاری‌ موضوع‌ ماده‌ (12) این‌ آیین‌ نامه‌ می‌باشد.
 
ماده‌ 10ـ دهیاری‌ در صورتی‌ که‌ ذکر شروط‌ خاصی‌ را علاوه‌ بر نکات‌مندرج‌ در ماده‌ (9) لازم‌ تشخیص‌ دهد، مشروط‌ به‌ اینکه‌ با قوانین‌ و مقررات‌مغایر نباشد، می‌تواند در متن‌ آگهی‌ یا در نقشه‌ها و برگه‌ شرایط‌ و مشخصات‌درج‌ نماید، به‌ طوری‌ که‌ داوطلبان‌ قبل‌ از تسلیم‌ پیشنهاد از مفاد آن‌ اطلاع‌حاصل‌ کنند، ولی‌ منظور داشتن‌ امتیازات‌ جدید برای‌ برنده‌ مناقصه‌ هنگام‌انعقاد قرارداد یا اجرای‌ قرارداد به‌ هر عنوان‌ ممنوع‌ است‌.
 ماده‌ 11ـ در صورتی‌ که‌ شروط‌ مناقصه‌ که‌ طبق‌ مواد (9) و (10) باید درآگهی‌ ذکر شود، مفصل‌ باشد و درج‌ آن‌ در روزنامه‌ مستلزم‌ هزینه‌ زیاد گردد،ممکن‌ است‌ نوع‌ کار یا کالا یا خدمت‌ مورد معامله‌ و مقدار و مدت‌ و محل‌تحویل‌ و میزان‌ پیش‌پرداخت‌ و مدت‌ و محل‌ قبول‌ پیشنهادها در آگهی‌ درج‌شود و محل‌ معین‌ جهت‌ دریافت‌ بقیه‌ مشخصات‌ تعیین‌ گردد و ذکر اینکه‌پیشنهاد دهندگان‌ باید یک‌ نسخه‌ از آن‌ را دریافت‌ و با قید قبولی‌ امضا کرده‌و به‌ پیشنهاد خود ضمیمه‌ و تسلیم‌ نمایند.
 
ماده‌ 12ـ دهیاری‌ در خصوص‌ اتخاذ تصمیم‌ در مورد پیشنهادهای‌رسیده‌ و انعقاد قرارداد دارای‌ تکالیف‌ و اختیارات‌ زیر می‌باشد:
الف‌) دهیاری‌ مکلف‌ است‌ سپرده‌ شرکت‌ در مناقصه‌ برنده‌ اول‌ را درصورتی‌ که‌ حاضر به‌ انجام‌ معامله‌ نشود و همچنین‌ سپرده‌ نفر دوم‌ را درصورتی‌ که‌ براساس‌ بند «ح‌» ماده‌ (9) برای‌ انجام‌ معامله‌ به‌ آنها رجوع‌ شود واز انجام‌ معامله‌ امتناع‌ نمایند، به‌ ترتیب‌ ذکر شده‌ در بند مذکور ضبط‌ نماید.
ب‌) دهیاری‌ اختیار دارد مقدار کالا یا کار مورد معامله‌ را تا بیست‌ و پنج‌درصد کل‌ مورد معامله‌ افزایش‌ یا کاهش‌ دهد، مشروط‌ بر اینکه‌ کلیه‌محاسبات‌ فنی‌ نسبت‌ به‌ این‌ افزایش‌ یا کاهش‌ را به‌ طور متناسب‌ رعایت‌ وتطبیق‌ نماید.
پ‌) هزینه‌ ثبت‌ قرارداد حسب‌ مورد در دفتر خانه‌ اسناد رسمی‌ به‌ عهده‌برنده‌ مناقصه‌ خواهد بود.
ت‌) دهیاری‌ مکلف‌ است‌ هر گونه‌ کسور قانونی‌ را که‌ به‌ طرف‌ قراردادتعلق‌ می‌گیرد از بهای‌ کارکرد یا کالای‌ تحویلی‌ در موقع‌ پرداخت‌ مطالبات‌کسر و در مهلت‌ قانونی‌ به‌ حساب‌ سازمانهای‌ ذی‌نفع‌ تعدیه‌ نماید.
 ماده‌ 13- دهیاری‌ در مورد مناقصه‌ مکلف‌ به‌ رعایت‌ نکات‌ زیر می‌باشد:
الف‌) مدت‌ قبول‌ پیشنهادها در مورد آگهی‌هایی‌ که‌ در داخل‌ کشورمنتشر می‌شود، از تاریخ‌ اولین‌ نوبت‌ انتشار از ده‌ روز نباید کمتر باشد و درمورد آگهی‌هایی‌ که‌ در خارج‌ از کشور طبق‌ تبصره‌ (2) ماده‌ (8) منتشرمی‌شود، از 45 روز نباید کمتر تعیین‌ شود.
ب‌) میزان‌ پیش‌ پرداخت‌ نباید از 25% مبلغ‌ کل‌ معامله‌ تجاوز نماید وپرداخت‌ آن‌ در قبال‌ اخذ ضمانتنامه‌ معتبر انجام‌ خواهد شد و دهیاری‌موظف‌ است‌ پیش‌پرداخت‌ را در هر صورت‌ وضعیت‌ به‌ نسبت‌ پیشرفت‌ کارکسر و نسبت‌ به‌ آزاد نمودن‌ ضمانتنامه‌ بانکی‌ پیمانکار به‌ همان‌ نسبت‌ اقدام‌نماید.
پ‌) میزان‌ سپرده‌ شرکت‌ در مناقصه‌ با توجه‌ به‌ موضوع‌ و خصوصیات‌معامله‌ نباید از 5% مبلغ‌ برآورد معامله‌ کمتر باشد و پس‌ از انعقاد قرارداد به‌پیمانکار مسترد خواهد شد.
ت‌) حداقل‌ میزان‌ تضمین‌ حسن‌ انجام‌ معامله‌ که‌ باید قبل‌ از انعقادقرارداد اخذ شود در مورد معاملاتی‌ که‌ موضوع‌ آن‌ انجام‌ امور ساختمانی‌ یاباربری‌ یا خرید ماشین‌آلات‌ باشد، پنج‌ درصد و در مورد سایر معاملات‌ ده‌درصد مبلغ‌ معامله‌ می‌باشد و باید به‌ صورت‌ نقد به‌ حساب‌ سپرده‌ بانکی‌دهیاری‌ واریز و یا ضمانتنامه‌ معتبر به‌ دهیاری‌ تسلیم‌ شود و در معاملات‌ساختمانی‌ و باربری‌ علاوه‌ بر پنج‌ درصد مذکور، دهیاری‌ باید از هر پرداخت‌معادل‌ ده‌ درصد کسر و به‌ حساب‌ سپرده‌ بابت‌ تضمین‌ حسن‌ انجام‌ کارمنظور کند.
 
ماده‌ 14ـ مقررات‌ مربوط‌ به‌ مناقصه‌ عمومی‌ در صورتی‌ که‌ با مقررات‌مناقصه‌ محدود مغایر نباشد، در مناقصه‌ محدود نیز لازم‌الرعایه‌ می‌باشد.
 
ماده‌ 15ـ رسیدگی‌ به‌ پیشنهادهای‌ مربوط‌ به‌ معاملات‌ عمده‌ درمناقصه‌، مناقصه‌ محدود و یا نحوه‌ عمل‌ در موارد ترک‌ مناقصه‌ به‌ عهده‌کمیسیون‌ عالی‌ معاملات‌ دهیاری‌ مرکب‌ از دهیار و مسیول‌ مالی‌ دهیاری‌ ویک‌ نفر از افراد بصیر و مطلع‌ در معامله‌ مورد نظر به‌ پیشنهاد دهیار و تعییدشورای‌ اسلامی‌ روستا می‌باشد.
 
ماده‌ 16ـ وظایف‌ کمیسیون‌ عالی‌ معاملات‌ در مناقصه‌ به‌ شرح‌ ذیل‌تعیین‌ می‌گردد:
الف‌) کمیسیون‌ عالی‌ معاملات‌ مجاز نیست‌ به‌ پیشنهادات‌ مبهم‌ ومشروط‌ و بدون‌ سپرده‌ و پیشنهاداتی‌ که‌ بعد از انقضای‌ مدت‌ مقرر در آگهی‌برسد، ترتیب‌ اثر دهد.
ب‌) در صورتی‌ که‌ در مدت‌ مقرر پیشنهادی‌ نرسیده‌ باشد، کمیسیون‌می‌تواند مناقصه‌ را تجدید و چنانچه‌ مجدداً پیشنهادی‌ نرسد موضوع‌ رابرای‌ اتخاذ تصمیم‌ به‌ شورای‌ اسلامی‌ روستا احاله‌ نماید.
پ‌) کمیسیون‌ عالی‌ معاملات‌ باید در روز و ساعت‌ مقرر که‌ در آگهی‌مناقصه‌ عمومی‌ و یا دعوتنامه‌ مناقصه‌ محدود قید گردیده‌ است‌، تشکیل‌شود و پیشنهادات‌ رسیده‌ را در صورتی‌ که‌ تعداد آن‌ سه‌ یا بیشتر باشد باز ورسیدگی‌ و اگر تعداد پیشنهادات‌ از سه‌ فقره‌ کمتر بود، مناقصه‌ تجدید ومراتب‌ را در صورتجلسه‌ تنظیمی‌ قید نماید. در مناقصه‌ مجدد ولو آنکه‌تعداد پیشنهادات‌ کمتر از سه‌ فقره‌ باشد، کمیسیون‌ پیشنهادات‌ را باز ورسیدگی‌ می‌نماید.
تبصره‌ 1ـ دهیاری‌ در مواردی‌ که‌ میسر تشخیص‌ دهد، باید قبل‌ ازقرایت‌ پیشنهادها، بهای‌ عادلانه‌ مورد مناقصه‌ را به‌ عنوان‌ شاخص‌ قیمت‌ به‌وسایل‌ مقتضی‌ و به‌ طور محرمانه‌ تهیه‌ نموده‌ و در پاکت‌ لاک‌ و مهر شده‌ دراختیار کمیسیون‌ عالی‌ معاملات‌ قرار دهد.
تبصره‌ 2ـ در صورتی‌ که‌ کمیسیون‌ عالی‌ معاملات‌ رأی‌ به‌ تجدیدمناقصه‌ دهد، مناقصه‌ تجدید می‌شود.
 
ماده‌ 17ـ تصمیمات‌ کمیسیون‌ عالی‌ معاملات‌ در مورد مناقصه‌ به‌ اتفاِآرا و یا با اکثریت‌ دو رأی‌ مشروط‌ به‌ اینکه‌ رأی‌ دهیار یکی‌ از دو رأی‌ باشد،ملاک‌ اعتبار خواهد بود.
تبصره‌ - کمیسیون‌ عالی‌ معاملات‌ مکلف‌ است‌ از روز قرایت‌ پیشنهادهاحداکثر ظرف‌ یک‌ هفته‌ نظر خود را اعلام‌ کند و در موارد استثنایی‌ این‌ مهلت‌با تصویب‌ دهیار تا بیست‌ روز دیگر قابل‌ تمدید خواهد بود.
 
ماده‌ 18ـ در مواردی‌ که‌ کمیسیون‌ عالی‌ معاملات‌ برنده‌ مناقصه‌ را اعلام‌کرده‌ باشد، سپرده‌ شخص‌ برنده‌ و اشخاصی‌ که‌ بهای‌ پیشنهادی‌ آنها درمرتبه‌ دوم‌ و سوم‌ قرار دارد (مگر اینکه‌ رجوع‌ به‌ برندگان‌ دوم‌ و سوم‌ طبق‌تبصره‌ ذیل‌ ماده‌ (19) میسر نباشد) نگاهداری‌ و سپرده‌ به‌ سایر پیشنهاددهندگان‌ مسترد خواهد شد.
 
ماده‌ 19ـ در صورتی‌ که‌ برنده‌ مناقصه‌ از تاریخ‌ ابلاغ‌ نتیجه‌ مناقصه‌ظرف‌ هفت‌ روز به‌ استثنای‌ ایام‌ تعطیل‌ نسبت‌ به‌ سپرده‌ تضمین‌ حسن‌انجام‌ معامله‌ اقدام‌ نکند و یا برای‌ معامله‌ حاضر نشود، سپرده‌ شرکت‌ درمناقصه‌ او به‌ نفع‌ دهیاری‌ ضبط‌ می‌شود و مراتب‌ به‌ شخصی‌ که‌ پیشنهاد اودر مرتبه‌ دوم‌ قرار دارد با رعایت‌ تبصره‌ ذیل‌ این‌ ماده‌ ابلاغ‌ می‌گردد و اگر اوهم‌ از تاریخ‌ ابلاغ‌ ظرف‌ هفت‌ روز به‌ استثنای‌ ایام‌ تعطیل‌ نسبت‌ به‌ سپرده‌تضمین‌ حسن‌ انجام‌ معامله‌ اقدام‌ نکند و یا برای‌ انجام‌ معامله‌ حاضر نشود،سپرده‌ او هم‌ ضبط‌ می‌شود و مراتب‌ به‌ شخصی‌ که‌ پیشنهاد او در مرتبه‌ سوم‌قرار دارد و با رعایت‌ مفاد تبصره‌ (1) این‌ ماده‌ ابلاغ‌ می‌گردد و اگر او هم‌ اقدام‌نکرد، سپرده‌ ضبط‌ می‌شود و در این‌ صورت‌ به‌ تشخیص‌ دهیار مناقصه‌تجدید و یا موضوع‌ برای‌ اتخاذ تصمیم‌ به‌ کمیسیون‌ عالی‌ معاملات‌ گزارش‌می‌شود.
 
تبصره‌ 1ـ رجوع‌ به‌ پیشنهاد دهنده‌ که‌ بهای‌ پیشنهادی‌ او در مرتبه‌دوم‌ و سوم‌ قرارداد، به‌ شرطی‌ میسر است‌ که‌ تفاوت‌ بهای‌ پیشنهادی‌ او بابرنده‌ مناقصه‌ از مبلغ‌ سپرده‌ بیشتر نباشد، در غیر این‌ صورت‌ رجوع‌ به‌ اوممنوع‌ است‌.
 
تبصره‌ 2ـ مدت‌ مقرر 7 روز در این‌ ماده‌ در مورد معاملاتی‌ که‌ طرف‌معامله‌ در خارج‌ از کشور اقامت‌ دارد، حداکثر تا یک‌ ماه‌ تعیین‌ می‌شود،مشروط‌ به‌ اینکه‌ مدت‌ مذکور در آگهی‌ مناقصه‌ یا برگه‌ شرایط‌ آن‌ ذکر شده‌باشد.
 
ماده‌ 20ـ در صورتی‌ که‌ حایزین‌ شرایط‌ مناقصه‌ بیش‌ از یک‌ نفر باشند،اعضای‌ کمیسیون‌ عالی‌ معاملات‌ با در نظر گرفتن‌ کیفیت‌ کالا، خدمات‌ وتسهیلات‌ مربوط‌ و حسن‌ شهرت‌ متقاضیان‌، برنده‌ مناقصه‌ را انتخاب‌خواهند نمود و در صورت‌ شرایط‌ کاملاً مساوی‌ به‌ تشخیص‌ دهیار عمل‌خواهد شد.
 
ماده‌ 21ـ در قرارداد نکات‌ زیر باید قید گردد:
الف‌) نام‌ متعاملان‌.
ب‌) نوع‌، مقدار و مبلغ‌ مورد معامله‌ با مشخصات‌ کامل‌ آنها.
پ‌) مدت‌ انجام‌ تعهد و محل‌ شرایط‌ تحویل‌ مورد معامله
 ت‌) ترتیب‌ عمل‌ و میزان‌ خسارت‌ در مواردی‌ که‌ برنده‌ مناقصه‌ در انجام‌تعهدات‌ جزیاً یا کلاً تعخیر نماید.
ث‌) در صورتی‌ که‌ برنده‌ مناقصه‌ ملزم‌ به‌ ارایه‌ نمونه‌ باشد، در این‌ صورت‌باید نمونه‌ کالا با مهر و امضای‌ طرفین‌ معامله‌ تعیید و نزد دهیاری‌ نگاهداری‌شود.
ج‌) اقرار برنده‌ مناقصه‌ به‌ اینکه‌ از مشخصات‌ کالا یا کار یا خدمت‌ موردمعامله‌ و مقتضیات‌ محل‌ تولید کالا یا انجام‌ کار اطلاع‌ کامل‌ دارد.
چ‌) در قراردادها باید قید شود دهیاری‌ می‌تواند تا حداکثر بیست‌ و پنج‌درصد مبلغ‌ پیمان‌ را از میزان‌ کار یا جنس‌ موضوع‌ پیمان‌ کسر و یا اضافه‌نماید و در هر حال‌ باید قبل‌ از انقضای‌ مدت‌ پیمان‌ به‌ پیمانکار ابلاغ‌ کند.
ح‌) مبلغ‌ پیش‌ پرداخت‌ و ترتیب‌ واریز آن‌ در صورتی‌ که‌ در شرایط‌مناقصه‌ ذکر شده‌ باشد.
خ‌) سایر تعهداتی‌ که‌ در شرایط‌ مناقصه‌ ذکر شده‌ است‌.
د) سایر شرایط‌ که‌ مورد توافق‌ طرفین‌ معامله‌ قرار گیرد، مشروط‌ بر آنکه‌متضمن&;zwnj; امتیازاتی‌ علاوه‌ بر آنچه‌ در شرایط‌ مناقصه‌ ذکر شده‌ است‌، برای‌طرف‌ قرارداد نباشد.
 
ماده‌ 22ـ در موارد زیر دهیاری‌ می‌تواند معاملات‌ را بدون‌ رعایت‌تشریفات‌ مناقصه‌ انجام‌ دهد:
 
الف‌) خرید اموال‌ و خدمات‌ و حقوقی‌ که‌ به‌ تشخیص‌ دهیار منحصر به‌فرد باشد.
ب‌) خرید کالاها و خدمات‌ انحصاری‌ دولتی‌ و کالاها و خدماتی‌ که‌فروشنده‌ آنها به‌ تشخیص‌ کمیسیون‌ عالی‌ معاملات‌ انحصاری‌ باشد.
پ‌) خرید کالاهای‌ ساخت‌ کارخانه‌های‌ داخلی‌ و کرایه‌ حمل‌ و نقل‌ بار ازطریق‌ زمینی‌ که‌ از طرف‌ دستگاههای‌ دولتی‌ ذی‌ربط‌ برای‌ آنها نرخ‌ تعیین‌شده‌ باشد.
ت‌) معاملاتی‌ که‌ طرف‌ معامله‌ وزارتخانه‌ها یا مؤسسات‌ دولتی‌ یاشرکتهای‌ دولتی‌ یا شهرداریها و مؤسسات‌ وابسته‌ به‌ آنها و یا دهیاری‌ها و یاشرکتهای‌ تعاونی‌ و نهادهای‌ انقلاب‌ اسلامی‌ باشد.
ث‌) در مورد خرید یا اجاره‌ کردن‌ اموال‌ غیر منقول‌ که‌ طبق‌ نظرکارشناس‌ منتخب‌ دهیاری‌، ترجیحاً کارشناس‌ رسمی‌ دادگستری‌، انجام‌خواهد شد.
ج‌) در مورد کرایه‌ حمل‌ و نقل‌، هزینه‌ مسافرت‌ و نظایر آن‌ در صورت‌وجود نرخ‌ ثابت‌ و مقطوع‌.
چ‌) در مورد خرید خدمات‌ هنری‌ و صنایع‌ مستظرفه‌ پس‌ از اعلام‌ واحدتقاضا کننده‌، با تعیید دهیار انجام‌ خواهد شد.
ح‌) در مورد خرید کالاهای‌ مورد مصرف‌ روزانه‌ که‌ در محل‌، نرخ‌ ثابتی‌ ازطرف‌ دولت‌ یا دهیاریها یا مراجع‌ ذی‌صلاح‌ برای‌ آنها تعیین‌ شده‌ باشد.
تبصره‌: رعایت‌ احکام‌ مندرج‌ در بند «ب‌» ماده‌ (12) و بندهای‌ «ب‌» و«ت‌» ماده‌ (13) این‌ آیین‌نامه‌ در خصوص‌ معاملاتی‌ که‌ از طریق‌ ترک‌تشریفات‌ مناقصه‌ انجام‌ می‌گردد نیز الزامی‌ است‌.
ماده‌  23 : کالا یا کار انجام‌ شده‌ هرگاه‌ مربوط‌ به‌ معاملات‌ جزیی‌ باشد،تحویل‌ آن‌ به‌ وسیله‌ انباردار یا واحد درخواست‌ کننده‌ انجام‌ خواهد شد و درمورد معاملات‌ متوسط‌، تحویل‌ آن‌ باید با نظارت‌ کمیسیونی‌ مرکب‌ از سه‌ نفربا انتخاب‌ دهیار انجام‌ پذیرد و کالا یا کار انجام‌ شده‌ هرگاه‌ مربوط‌ به‌ معاملات‌عمده‌ باشد، تحویل‌ آن‌ با نظارت‌ کمیسیونی‌ مرکب‌ از دو نفر با انتخاب‌ دهیارو یک‌ نفر نماینده‌ ذی‌صلاح‌ به‌ انتخاب‌ شورای‌ اسلامی‌ روستا خواهد بود.
 
ماده‌ 24: در معاملات‌ متوسط‌ و عمده‌ برای‌ تحویل‌ هر فقره‌ کالا یا کارباید کمیسیون‌ تحویل‌ صورتمجلس‌ مربوط‌ را تنظیم‌ نماید و در آن‌ به‌ طورصریح‌ قید گردد که‌ کالای‌ خریداری‌ شده‌ یا کار انجام‌ شده‌ با نمونه‌ ومشخصات‌ مندرج‌ در پیمان‌ یا استعلام‌ بها مطابقت‌ دارد و ذیل‌ آن‌ را تمام‌اعضای‌ کمیسیون‌ تحویل‌ و فروشنده‌ یا پیمانکار امضا نمایند و در مورداجناسی‌ که‌ تحویل‌ انبار می‌شود، انباردار نیز صورت‌ مجلس‌ را امضا و قبض‌انبار صادر نماید.
 
تبصره‌ 1ـ هرگاه‌ بین‌ اعضای‌ کمیسیون‌ تحویل‌ در نوع‌ و مشخصات‌ کالایا کار مورد تحویل‌ اتفاِ آرا نباشد، پیشنهاد کارشناس‌ مربوط‌ و نظر دهیارقاطع‌ خواهد بود.
تبصره‌ 2ـ برای‌ کالاهای‌ تحویل‌ شده‌ در تمام‌ موارد باید قبض‌ انبار که‌دارای‌ شماره‌ مسلسل‌ باشد، صادر گردد و به‌ امضای‌ انباردار رسیده‌ شود و دردفتر انبار ثبت‌ و شماره‌ ثبت‌ دفتر انبار روی‌ قبض‌ انبار قید گردد.
تبصره‌ 3ـ در مواردی‌ که‌ کالا به‌ انبار تحویل‌ نمی‌گردد، حسب‌ موردباید به‌ وسیله‌ تحویل‌ گیرنده‌ تکالیف‌ مربوط‌ به‌ انباردار انجام‌ شود و رسید یاصورت‌ مجلس‌ مربوط‌ مبنای‌ صدور قبض‌ و حواله‌ انبار خواهد شد.
تبصره‌ 4ـ کالاهای‌ غیر مصرفی‌ علاوه‌ بر ثبت‌ در دفتر انبار باید پس‌ ازپلاک‌ کوبی‌ در دفتر اموال‌ دهیاری‌ نیز ثبت‌ شود.
تبصره‌ 5ـ در مورد مواد خریداری‌ شده‌ فاسد شدنی‌ که‌ در پذیرایی‌هااستفاده‌ می‌شود، صدور قبض‌ انبار ضروری‌ نمی‌باشد.
 
ماده‌ 25: فروش‌ یا اجاره‌ اموال‌ دهیاریها که‌ از طریق‌ مزایده‌ انجام‌می‌گیرد، با نظر شورای‌ اسلامی‌ روستا بوده‌ و باید قیمت‌ آن‌ در ابتدا توسط‌ارزیاب‌ دهیاری‌ یا کارشناس‌ رسمی‌ دادگستری‌ به‌ کمیسیون‌ عالی‌ معاملات‌دهیاری‌ پیشنهاد و پس‌ از تعیین‌ قیمت‌ پایه‌، توسط‌ کمیسیون‌ مزبور به‌شرح‌ زیر عمل‌ شود:
الف‌) فروش‌ در حدود معاملات‌ جزیی‌ به‌ بیشترین‌ قیمت‌ با تشخیص‌دهیار انجام‌ می‌شود.
ب‌) فروش‌ در حدود معاملات‌ متوسط‌ به‌ طریق‌ حراج‌ و به‌ این‌ ترتیب‌انجام‌ می‌شود که‌ اطلاعات‌ کلی‌ در مورد نوع‌ و مشخصات‌ مقدار معامله‌ و روزو ساعت‌ و محل‌ حراج‌ و سایر شرایطی‌ که‌ لازم‌ باشد، یک‌ نوبت‌ در یکی‌ ازروزنامه‌های‌ کثیرالانتشار کشور و یا روزنامه‌ محلی‌ یا الصاِ آگهی‌ در معابر به‌اطلاع‌ عمومی‌ برسد و در آگهی‌ باید قید گردد که‌ در مقابل‌ فروش‌، وجه‌ نقددریافت‌ خواهد شد و پرداخت‌ هر گونه‌ مالیات‌ و عوارض‌ و هزینه‌ آگهی‌منتشر شده‌ در روزنامه‌ به‌ عهده‌ خریدار است‌. حراج‌ توسط‌ کمیسیون‌ معاملات‌ دهیاری‌ از بهای‌ پایه‌ شروع‌ و باخریداری‌ که‌ بالاترین‌ بها را پیشنهاد کند، معامله‌ انجام‌ خواهد شد و اگر به‌قیمت‌ پایه‌ پیشنهادی‌ داده‌ نشود، ضمن‌ تجدیدنظر در قیمت‌ پایه‌ حراج‌تجدید خواهد شد.
پ‌) معاملات‌ عمده‌ با انتشار آگهی‌ مزایده‌ انجام‌ می‌شود و نحوه‌ عمل‌طبق‌ شرایطی‌ است‌ که‌ در این‌ قانون‌ برای‌ مناقصه‌ پیش‌ بینی‌ گردیده‌ است‌.
 
ماده‌ 26: هرگاه‌ دهیاری‌ به‌ اجاره‌ نمودن‌ ساختمان‌ یا زمین‌ یا وسیله‌نقلیه‌ یا ماشین‌آلات‌ فنی‌ یا هر نوع‌ اشیاء و اموال‌ دیگری‌ که‌ عرفاً در معرض‌اجاره‌ و استیجاره‌ قرار می‌گیرد، احتیاج‌ پیدا کند، به‌ شرح‌ زیر اقدام‌ خواهدشد:
الف‌) در صورتی‌ که‌ مورد اجاره‌ نظایر متعدد و متفاوت‌ داشته‌ باشد، پس‌از تحقیق‌ و تجسس‌ کافی‌ به‌ وسیله‌ متصدی‌ خرید، حداقل‌ سه‌ فقره‌ از باصرفه‌ترین‌ آنها به‌ وسیله‌ استعلام‌ بها تعیین‌ و معرفی‌ خواهد شد.
ب‌) اگر مورد اجاره‌ نظایر متعدد نداشته‌ باشد یا اجاره‌ ملک‌ یا زمین‌معینی‌ مورد لزوم‌ دهیاری‌ باشد، مذاکره‌ و توافق‌ مقدماتی‌ با مالک‌ به‌ عمل‌خواهد آمد. انجام‌ معامله‌ و عقد قرارداد اجاره‌ در هر مورد در صورتی‌ که‌ مال‌الاجاره‌سالانه‌ از مبلغ‌ 6/000/000 ریال‌ تجاوز نکند، با تصویب‌ کمیسیون‌ عالی‌معاملات‌ دهیاری‌ و در صورتی‌ که‌ مال‌الاجاره‌ سالانه‌ بیش‌ از مبلغ‌ مذکورباشد، با تصویب‌ شورای‌ اسلامی‌ روستا صورت‌ خواهد گرفت‌.
 
ماده‌ 27: هرگاه‌ ضمن‌ اجرای‌ قرارداد ساختمانی‌ یا عمرانی‌، تغییرات‌جدیدی‌ در مشخصات‌ و نقشه‌ و یا نوع‌ کاریا خدمت‌ پیش‌ آید که‌ جداگانه‌انجام‌پذیر نباشد و میزان‌ بهای‌ آن‌ کار یا خدمت‌ در فهرست‌ واحد بهاپیش‌بینی‌ و تعیین‌ نشده‌ باشد، بهای‌ عادلانه‌ کار یا خدمت‌ مورد نظر برابرضوابط‌ و مقررات‌ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور تعیین‌ و به‌ پیمانکارابلاغ‌ خواهد شد، ولی‌ میزان‌ کار یا خدمات‌ جدید به‌ هر حال‌ نباید از ده‌درصد (10%) کل‌ مبلغ‌ پیمان‌ تجاوز نماید.
 
ماده‌ 28: در موارد استثنایی‌ که‌ به‌ صلاح‌ و صرفه‌ دهیاری‌ باشد،شورای‌ اسلامی‌ روستا می‌تواند بنا به‌ پیشنهاد دهیار اختلافاتی‌ را که‌ باپیمانکاران‌ دهیاری‌ پیدا می‌شود و در صورتی‌ که‌ مبلغ‌ مورد اختلاف‌ از ده‌میلیون‌ ریال‌ بیشتر نباشد، از طریق‌ سازش‌ و یا ارجاع‌ به‌ داوری‌ حل‌ و فصل‌نماید، لکن‌ در مواردی‌ که‌ مبلغ‌ مورد اختلاف‌ بیش‌ از ده‌ میلیون‌ ریال‌ باشد،رفع‌ اختلاف‌ از طریق‌ سازش‌ یا ارجاع‌ به‌ داوری‌ با پیشنهاد دهیار و تعییدشورای‌ اسلامی‌ روستا و تصویب‌ استانداری‌ امکان‌پذیر خواهد بود و در این‌گونه‌ موارد داور اختصاصی‌ و داور مشترک‌ باید به‌ تعیید استانداری‌ برسد.