ما 4 مهمان و 3 عضو آنلاین داریم

تعاونی تولید تلاشگران سبزتوده بین(قطریه ای)

                            

((اطلاعیه شماره9))

بنا به خواسته اکثریت سهام داران محترم باغات قطره ای

باغات 83هکتار میبایست از سا98به بازدهی می رسید که درطول مدت گذشته از پاییز 98تاکنون از فروش انگور یا کشمش حاصل از اجاره وفروش این محصول از سوی هیات مدیره بلاتکلیف مانده هیچ خبرقطعی از فروش محصول سال98 دردست نیست

همچنان این موضوع بصورت محرمانه ومخفی دربین اعضاء هیأت مدیر مانده است به کسی هم جوابی نمی دهند

باتوجه به مشکلات پیش آمده اکثر سهامداران نسبت به عدم ارائه واطلاع رسانی مطلوب درخصوص چگونه گی فروش محصولات و بیلان کاری این اعضاء ناگفته مانده است.

((اطلاعیه شماره8))

 

اطلاعیه سهام داران محترم تعاونی تولید تلاشگران سبز توده بین

احتراماً بدینوسیله ازسهامداران محترمی که نسبت به واریزمبلغ درخواستی هیأت مدیره اقدام نموده اند تشکر وقدردانی میگردد.

ضمناًباعنایت به اینکه تاشروع سال زراعی جدیدزمان اندکی باقی مانده وبایستی هرچه سریعتر محیای اجرای عملیات ضروری ازجمله هرس شخم مکانیزه کود دهی مبارزه باعلفهای هرز فرم دهی بوته ها وسایرکارهای لازم برای سال آینده شد.

سهامداران محترم تولیدتیرچه های داربست آغازشده وانشاا... بامساعدشدن شرایط آب وهوائی عملیات نصب هم اجرایی میگردد.

معهذاخواهشمنداست سهامداران محترم که تاکنون موفق به تکمیل مبلغ6میلیون تومان نشده اند حداکثرتاپایان اسفندماه مبلغ رابه شماره حساب: 5632379590487.02بنام تعاونی نزدپست بانک واریز نمایند تااسامی سهامداراننیکه مبلغ مذکور را واریز نموده اند به اداره تعاون استان زنجان معرفی ودفترچه جدید جهت این عزیزان صادر گردد.

ضمناً انتقال یا فروش سهام پس از تکمیل وجه فوق میسر میباشد .

                                                                                                 باتشکر فراوان

                                                                                              هیأت مدیره تعاونی 

 

 

 

 

                                                                               باتشکر

 

 

سهامداران محترم تعاونی ز مدون برای اجرای صحیح واصولی کارهای اجرایی امری واجب

 

 

 

وضروری بوده که همگان نیز بر ان تاکید دارند. بر این اساس هیات مدیره تعاونی در دو قالب

 

 

 

اقدام برآورد وپیش بینی هزینه های تعاونی بشرح ذیل نموده:
الف- براورد هزینه های نگهداری باغ 83 هکتاری تعاونی برای سال 97 که شامل دستمزد

 

 

 

نگهبان' آبیار' پرسنل 'هرس بهاره و تابستانه'واز همه مهمتر مبارزه با علفهای هرز دورتا

 

 

 

دوربوته ها که تا کنون با انها مبارزه وحذف نشده اند که باید توسطکارگران با استفاده از

 

 

 

بیل انجام گیرد. مبارزه مکانیکی ودر ضورت نیاز مبارزه شیمیایی با علفهای هرز'خرید

 

 

 

ملزومات مصرفی که مجموعا 80 میلیون تومان برای سال 97 برآورد می‌گردد.

 


ب- برآورد هزینه های داربستی نمودن بوته های انگور که با تحقیق بازائ هر هکتار 15

 

 

 

میلیون هزینه در بر دارد. که با توجه به سن بوته ها ضروریست هر چه سریعتر تا قبل از

 

 

 

خشبی شدن بوته‌های مو نسبت به اجرای داربستی نمودن بدون فوت وقت اقدام نمود.

 

 

 

و نصب حصار توری دور تادور باغ برای محصور نمودن باغ , احداث انباری ونگهبانی در

 

 

 

محدوده باغ که میزان هزینه لازم یک میلیارد چهارصد میلیون تومان براورد میگردد. البته

 

 

 

در حال حاضر که حساب تعاونی فاقد موجودی میباشد ضروریست سهامداران محترم در

 

 

 

اسرع وقت نسبت به واریز حداقل یک میلیون و پانصد هزار تومان بازای هر سهم به

 

 

 

حساب تعاونی برای استارت اقدامات ضروری ولازم در باغ تعاونی اقدام نمائید.

 

 

 

خواهشمند است سهامداران محترم حداکثر تا تاریخ بیست وپنجم دیماه 96 مبلغ فوق را

 

 

 

پرداخت نمائید. ضمنا از سهامداران محترمی که تاکنون موفق به تکمیل مبلغ چهار

 

 

 

میلیون تومان مرحله قبل نشده اند تقاضا میشود هرچه سریعتر وجه مورد نظر را بحساب

 

 

 

تعاونی نزد پست بانک واریز نمایند. تا مشمول جریمه دیر کرد نگردند.