ما 6 مهمان و 3 عضو آنلاین داریم

اسامی اعضاء شورای اسلامی روستای توده بین

demo

اسامی اعضاء شورای اسلامی روستای توده بین ازسال 1360الی سال1395 به شرح ذیل است:

توضیح اینکه نفراول رئیس شورا می باشد.

دوره پنجم :شروع ازشهریورسال1396تاشهریورسال1400

1-شجاع الدین لشگری

2- سیدعباس صفوی

3- محسن سودابه

دوره چهارم:شروع ازشهریورسال1392تاشهریورسال1396


1-    سیدعباس صفوی فرزندسیدحسن ا


2-     حسینعلی شفیع خانی  فرزند قاسم


3-    اصغرمحمد پور لشگری فرزندعوض علی


دوره سوم : شروع سال1387به مدت6سال تاشهریورسال1392
1-    حسینعلی شفیع خانی فرزند قاسم


2-    سیدعباس صفوی فرزند سیدحسن


3-    علی اصغرشفیع خانی نعمت اله (حاج رحمت اله)

 

دوره دو:شروع سال1384تا1387


1-    ولی اله رستمی فرزند اله بخش


2-     سیدتراب خضری فرزند سیدابراهیم


3-    شجاع الدین لشگری اسداله پور فرزند علی اوصت 


دوره اول:ازسال1380 تا1384


1-    علی اکبرلشگری یونسی فرزند عباس


2-    محمدلشگری اسمعلی


3-    علی اصغر رستمی نظامعلی 


دوره های قبل:بصورت گردشی ازسال1358تا1380

ولی اله رستمی


مردعلی شفیع خانی


باب اله لشگری 


عزیزمحمد لشگری فرزندیوسف


سیدصمد موسوی


ولی اله رستمی اله بخش


شجاع الدین لشگری فرزندعلی اوصت


ابراهیم لشگری فرزندستار


نیت علی رستمی فرزندمعصومعلی


تیمور فاتح کردار فرزندنصیر
 


شورا ی اسلامی درایران یک شغل (ومشورتی است)

 

شورا میبایست برای مشکلات درگیرهای محلی نسخه علاج بپیچد.

 

شورا بدون شور ومشورت نمی تواند کاری به پیش ببرد.