ما 13 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

تعاونی های توده بین

demo

 

((اطلاعیه))

آگهی دعوت مجمع عمومی شرکت تعاونی تولید تلاشگران سبز توده بین

 

بدینوسیله ازکلیه شرکاء وصاحبان سهم یا نمایندگان قانونی آنها دعوت میشود تادرجلسه مجمع عمومی

 

شرکت تعاونی درروز یکشنبه مورخ: 96/11/1رأس ساعت 10صبح درمحل مسجد جامع حضرت ابوالفضل(ع)

 

روستای توده بین حضوربهم رسانند

دستور جلسه:

1- ارائه گزارش هیأت مدیره

2- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی شرکت تعاونی میباشد

                                                                               باتشکر حسین رحیم نژادمدیرعامل

سهامداران محترم تعاونی ز مدون برای اجرای صحیح واصولی کارهای اجرایی امری واجب

 

وضروری بوده که همگان نیز بر ان تاکید دارند. بر این اساس هیات مدیره تعاونی در دو قالب

 

اقدام برآورد وپیش بینی هزینه های تعاونی بشرح ذیل نموده:
الف- براورد هزینه های نگهداری باغ 83 هکتاری تعاونی برای سال 97 که شامل دستمزد

 

نگهبان' آبیار' پرسنل 'هرس بهاره و تابستانه'واز همه مهمتر مبارزه با علفهای هرز دورتا

 

دوربوته ها که تا کنون با انها مبارزه وحذف نشده اند که باید توسطکارگران با استفاده از

 

بیل انجام گیرد. مبارزه مکانیکی ودر ضورت نیاز مبارزه شیمیایی با علفهای هرز'خرید

 

ملزومات مصرفی که مجموعا 80 میلیون تومان برای سال 97 برآورد می‌گردد.


ب- برآورد هزینه های داربستی نمودن بوته های انگور که با تحقیق بازائ هر هکتار 15

 

میلیون هزینه در بر دارد. که با توجه به سن بوته ها ضروریست هر چه سریعتر تا قبل از

 

خشبی شدن بوته‌های مو نسبت به اجرای داربستی نمودن بدون فوت وقت اقدام نمود.

 

و نصب حصار توری دور تادور باغ برای محصور نمودن باغ , احداث انباری ونگهبانی در

 

محدوده باغ که میزان هزینه لازم یک میلیارد چهارصد میلیون تومان براورد میگردد. البته

 

در حال حاضر که حساب تعاونی فاقد موجودی میباشد ضروریست سهامداران محترم در

 

اسرع وقت نسبت به واریز حداقل یک میلیون و پانصد هزار تومان بازای هر سهم به

 

حساب تعاونی برای استارت اقدامات ضروری ولازم در باغ تعاونی اقدام نمائید.

 

خواهشمند است سهامداران محترم حداکثر تا تاریخ بیست وپنجم دیماه 96 مبلغ فوق را

 

پرداخت نمائید. ضمنا از سهامداران محترمی که تاکنون موفق به تکمیل مبلغ چهار

 

میلیون تومان مرحله قبل نشده اند تقاضا میشود هرچه سریعتر وجه مورد نظر را بحساب

 

تعاونی نزد پست بانک واریز نمایند. تا مشمول جریمه دیر کرد نگردند.

 

 

 

 

 

جهت اطلاع تمام مالکین وخرده مالکین محترم آب رودخانه سد توده بین می رساند.

 

جهت عضویت درمجمع عمومی انتخاب هيأت مديره جديدتعاوني تلاشگران سبزتوده بین که درخردادماه

سال1395انجام می شود

 

 

اعضاء جدیدهیأت مدیره

 

3- هیأت مدیره به تعداد(5نفر)عضواصلی 2نفرعلی البدل برای مدت (2)سال

ازسوی مجمع عمومی(هیأت امناء)به شرح ذیل انتخاب گردیداند.

1- آقای هادی لشگری 

2- آقای حسین رحیم نژاد

3- حاج صفرشفیع خانی

4- آقای مجیدشفیع خانی

5-آقای خلیل شفیع خانی

-----------------------

دو نفراعضاء علی البدل:

1- علی اصغر رستمی

2- آقای حبیب لشگری

-----------------------

(2نفر)عضو اصلی وعلی البدل بازرسین برای مدت(1) سال 

 

 

1-  آقای حاج سیدمحمد صفوی بازرس اصلی

2- آقای ابراهیم(منصور) لشگری بازرس علی البدل

 

 

وظايف مجمع عمومي یا(هيأت امناء)عادی

1-انتخاب اعضاء هيأت مديره (اصلي وعلي البدل)

2-انتخاب بازرسان (اصلي وعلي البدل)

2-استماع ورسيدگي به گزارش هيأت مديره وبازرس(بازرسان)

3-تعيين خط مشي كلي شرکت

4- بررسي وتصويب ياردپيشنهادات هيأت مديره

5- تصويب ترازنامه وبودجه شرکت  

6- تعيين روزنامه كثيرالانتشارجهت درج آگهي هاودعوتنامه ها.

نحویه تشکیل مجمع عمومي( هيأت امناء )فوق العاده باشرايط زيرتشكيل

خواهدشد

بادرخواست هيأت مديره يابازرس(بازرسان)

 

2- بادرخواست يك سوم اعضاء

 

تبصره: 1-دعوت براي مجمع عمومي (هيأت امناء) فوق العاده كتبي بوده

وحداقل (15)روزقبل ازتشكيل آن به اطلاع اعضاءیاسهام داران خواهد رسيد:

 

تبصره:2- مجمع عمومي یا( هيأت امناء )فوق العاده جهت رسميت همان شرايط

 

عادي راخواهد داشت:

تبصره:3-تصميمات مجمع عمومي یا( هيأت امناء ) فوق العاده باتصويب اكثريت

اعضاءحاضردرجلسه معتبرخواهد بود:

وظايف مجمع عمومی یا( هيأت امناء ) فوق العاده:

1- تصويب تغييرات دراساسنامه:

2- بررسي وتصويب يارد،انحلال شرکت :

3-عزل بعضي ازاعضاء ياكل اعضاءهيأت مديره وانتصاب اعضاءعلي البدل وانتخاب

اعضاءجدیدهيأت مديره تا،سررسيد.

مجامع عمومی یا(هيأت امناء) توسط هيأت رئيسه اي مركب ازيك رئيس،يك

منشي ،یک ناظراصلي،اداره مي شود:

تبصره:اعضاءهيأت رئيسه نبايد ازبين كانديداهاي هيأت مديره وبازرسان باشند.

مجمع عمومی یا(هيأت امناء )عادي يك نفررابعنوان بازرس اصلي ويك

نفررابعنوان بازرس علي البدل براي مدت يكسال انتخاب خواهندنمود:

تبصره(1)انتخاب مجدد،بازرسان بلامانع است

تبصره(2)فعاليت بازرسان افتخاري خواهدبود

وظايف بازرس يا،بازرسان بشرح ذيل است:

1-بررسي كليه اسنادواوراق مالي وتهيه گزارش براي مجمع عمومی یا(هيأت

امناء)

2- مطالعه گزارش سالانه هيأت مديره اعم ازمالي وغيرمالي(كالا خريداري شده

ونحوه عمل کرد آن وتهيه گزارش عملكرد براي اطلاع مجمع عمومی یا( هيأت

امناء)

3-گزارش هرگونه تخلف هيأت مديره ازمفاداساسنامه به مجمع عمومی یا(هيأت امناء)

4- بازرسي بايد،درباره صحت صورت دارايي وعملكردشرکت ودرباره صحت

مطالب واطلاعاتي كه مديران دراختيار مجمع عمومی یا( هيأت امناء) گذاشته

اندكتباً اظهارنظرنمايد:

تبصره:بازرس مي تواندبدون داشتن حق راي درجلسات هيأت مديره شركت

نمايد:

بادرخواست بازرس یا(بازرسان)كليه اسنادومدارك اعم ازمالي وغيرمالي

درهرزمان بدون قيد،وشرايط بايدجهت بررسي در دسترس بازرس يابازرسان

قرارگيرد:

درصورت فوت يااستعفاء يامعذوريت بازرس اصلي ياسلب شرايط ازاوبازرس علي

البدل برای مدت باقی مانده بجاي اوانجام وظيفه خواهد نمود:

طبق قانون بازرس مي توانددرهرموقع هرگونه رسيدگي وبازرسي رادرمورد

عمليات شرکت انجام داده واسناد ومدارك واطلاعات مربوطه رامطالبه كرده

ومورد،رسيدگي قراردهد،ودرصورت لزوم تقاضاي تشكيل جلسه مجمع عمومی

یا(هيأت امناء )

فو ق العاده رابنمايد:

هيأت مديره وبازرسان تا،زماني كه جانشين آنهاازسوي مجمع عمومی یا(هيأت

امناء ) انتخاب نشده است به مسئوليت خودباقي خواهند بود:

 

((نمونه فرم آگهی دعوت مجمع عمومی))

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی یا فوالعاده نوبت(      )  تاریخ انتشار:  /  /  13

سهامدار محترم آقا/خانم:.................................

بااحترام به پیوست یک برگ آگهی دعوت مجمع عمومی (         )نوبت (           )

شرکت ............................ جهت اطلاع وحضور درجلسه ارسال می گردد.

بدینوسیله ازکلیه سهامداران واعضاء محترم شرکت ........................دعوت می

شود تا درمجمع عمومی عادی یا بصورت فوق العاده نوبت (         ) که راس

ساعت:(         ) روز:(                       ) مورخه:     /     /     13برگزار می شود

حضوربهم رسانید.

دستورجلسه:

1- حضورتمام اعضاء هیأت مدیره ومدیرعامل جهت استماع گزارش مالی نسبت

به(بیلان وتراز)الزامیست.

2- ارائه گزارش بازرس اصلی شرکت ازوضعیت مالی وسود وزیان و ورودی

وخرجی های شرکت وتصویب تراز مالی سال های ..................................به

تأیید رسانیدن این گزارش درمجمع عمومی عادی

3-   تعیین خط مشی ................

4-   انتخاب اعضاء ........................

5-انتخاب بازرس .................................

درصورتیکه هریک از اعضاء نتواند درمجمع عمومی فوق العاده حضور یابد می

تواندازحق استفاده وکالت به یک

نماینده تام الاختیار رای خودرا جهت حضور درجلسه مجمع عمومی واگذارنماید

که وکیل هرسهامدارباهماهنگی فبلی می تواند درجلسه حضور پیداکرده از

طرف موکل رای بدهد

مراحل قانونی تعیین اعطای نمایندگی باید حداکثر مدت 12روز قبل ازانتشار

آگهی به همراه نماینده خود بادردست داشتن مدرک عضویت دردفترشرکت

حاضر تاپس از احراز هویت طرفین عضویت متقاضی واهلیت نماینده برگه

نمایندگی مربوط توسط مقام مذکور درشرکت ارائه و ورقه ورود به مجمع

عمومی برای نماینده صادر گردد.

هيأت مديره شرکت:

داراي حداقل (5)نفرعضواصلي و(2)نفرعضوعلي البدل خواهد بودكه توسط

مجمع عمومی یا(هيأت امناء) ازبين كانديداها،به مدت (2)سال انتخاب مي شوند.

تبصره1- جلسات هيأت مديره باحضوراكثريت اعضاءرسميت يافته وتصميمات

متخذه بااكثريت آراموافق معتبر خواهدبود.

تبصره2- شركت اعضاءهيأت مديره درجلسات ضروري است وغيبت هريك

ازاعضاءبدون عذرموجه وبدون اطلاع قبلي،تاسه جلسه متوالي درحكم استعفاي

عضو غايب خواهدبود:

تبصره3-انتخاب مجددهيأت مديره درصورت تأیید مجمع عمومی بلامانع است

تبصره4- فعاليت هيأت مديره شرکت افتخاري خواهدبود

هيأت مديره علاوه برجلساتي كه بطورمرتب وحداقل هر(15)روزيك بارتشكيل

خواهدداد،بنابه ضرورت بادعوت كتبي ياتلفني رئيس،يانايب رئيس،يامديرعامل،

وياچندنفرازاعضاء هيأت مديره،تشكيل جلسه فوق العاده خواهدداد،فاصله بين

ارسال دعوتنامه وياتلفن باتشكيل جلسه هيأت مديره حداكثر(3) روزخواهدبود:

هيأت مديره حداكثرتا يك هفته بعدازانتخاب شدن تشكيل جلسه داده وازبين خوديك نفر را رئيس هيأت مديره ويك نفرنايب رئيس ويك نفرخزانه دارانتخاب

خواهندنمود،حدوداختيارات آنها راآئين نامه داخلي مشخص مي نمايد

هيأت مديره براي مدت2سال انتخاب خواهندشدانتخاب مجددهيأت مديره براي

دوره هاي بعدي بلامانع بوده وهيأت مديره مؤظف است حداكثر3ماه قبل ازپايان

تصدي خودازمجمع عمومی یا(هيأت امناء)عادي به منظورانتخاب هيأت مديره

جديددعوت نمايد.هيأت مديره حداقل10روزقبل ازپايان تصدي خودنتيجه انتخابات

رابه مرجع:            خوداعلام خواهدکرد.                                                                           

هيأت مديره نماينده قانوني شرکت بوده،و،وظايف واختيارات آن بشرح ذيل مي

باشد:حفظ وحراست اموال منقول وغيرمنقول رسيدگي به حسابها،پرداخت

ديون و وصول مطالبات،اجراي مصوبات مجمع عمومی یا(هيأت امناء )افتتاح

حساب دربانكهاطي انجام تشريفات قانوني تعقيب جريانات قضايي

ومالياتي،وثبتي دركليه مراحل قانوني درمحاكم تعيین حكم وتعيین وكيل وعزل

آن،قطع وفصل دعاوي ازطريق سازش (مصالحه)ودرصورت اقتضاءتفويض

وواگذاري تمام ياقسمتي ازاختيارات خودبه هرشخص ديگراعم ازحقوقي

یاحقیقی باحق توكل بطوركلي هيأت مديره مي تواندهراقدام ومعامله اي راكه

ضروري بداند به استثناي فروش اموال كه مستلزم تصويب واجازه مجمع عمومی

مي باشد بنام شرکت انجام دهد.

تبصره:1جزدرباره موضوعاتي كه به موجب مفاداين اساسنامه اخذتصميم واقدام

درباره آنهادرصلاحيت خاص مجمع عمومی یا(هيأت امناء) است،هيأت مديره كليه

اختيارات لازم براي اداره اموررامشروط بر رعايت حدوداهداف شرکت دارا مي

باشد

تبصره (2)هيأت مديره بايدازبين خوديا،ازخارج يك نفرشخص حقيقي ايراني

وخوشنام رابه مديرعامل انتخاب وحدوداختيارات ومدت تصدي وحق الزحمه

اوراتعيين نمايند،مديرعامل بالاترين مقام اجرايي شرکت است درحدوداختياراتي

كه ازطرف هيأت مديره به وي تفويض مي گرددنماينده شرکت محسوب شده

وازطرف شرکت حق امضاءدارد:

تبصره:3

اگرمديرعامل عضو،هيأت مديره باشد دوره مديريت عامل اوازمدت عضويت اودر

هيأت مديره بيشترنخواهدبود، ولي در هرحال انتخاب مجدد،اوطبق مقرات

اساسنامه بلامانع مي باشد:

تبصره:4- كليه اسنادواوراق بهاداروتعهدآور،باامضاءدونفرازاشخاص ذيل

وبامهرشرکت معتبر خواهدبود:

     1- رئيس هيأت مديره 2- نايب رئيس 3- خزانه دار4- مديرعامل

فصل سوم بودجه وموادمتفرقه                          

بودجه شرکت ازطريق سهامداران وحق عضويت هایی که مجمع عمومی

یا(هيأت امناء )تعیین می نمایندتأمين مي گردد.

درآمدوهزينه هاي شرکت دردفاترقانوني ثبت شرح بيلان آن درپايان هرسال

مالي به مراجع ذيربط ارائه خواهدشد.

بازرسان وزارت اموراقتصاد،ودارائي (مرجع صدور پروانه فعالیت )درهرمقطع

 

اززمان صلاح بدانندمي توانند ازكليه دفاتر و،امورداخلي شرکت بازديد ودرصورت

مشاهده هرگونه تخلفي برابرمقررات برخوردنمايند:

آئين نامه اجرايي اين اساسنامه بعدازتصويب هيأت مديره قابل

اجراخواهدبودليكن هيأت مديره مؤظف است يك نسخه ازآئين نامه داخلي

خودرامرجع صدور پروانه ذيربط ارسال نمايد.

كليه مدارك پرونده ها،ونوشتجات،دردفترمركزي شرکت نگهداري مي شود

.مكاتبات رسمي به امضاءرئيس هيأت مديره ودرغياب اونايب رئيس ومهرشرکت

خواهدبود.

تبصره:

مصوبات صورتجلسات هيأت مديره دردفاترمخصوص بترتيب تاريخ ثبت وبه امضاي اعضاي ذيربط خواهدرسيد.

هرگونه تغيري درمفاداساسنامه شرکت درصورتي معتبراست كه به تائيده مرجع

صدور پروانه فعالیت وثبت شرکتهای تجاری ذيربط رسيده باشد.

محل شرکت واقامتگاه اعضاي هيأت مديره واشخاص صاحب امضاءوتغييرات

بعدي آن بايدبه اطلاع مرجع ذيربط برسد وماداميكه اطلاع داده نشده استناد به

آن معتبرنخواهدبود.

شرکت داراي مهر،ياآرم مخصوص خواهدبود،كه متن آن باتصويب هيأت مديره وبرابرمقررات خواهدشد.

تبصره: هيأت مديره درحفظ وحراست ازمهروآرم مسئوليت قانوني دارند

انحلال وتصفيه: چنانچه بعللي تصميم به انحلال شرکت گرفته شودمجمع

عمومی یا(هيأت امناء)فوق العاده بااكثريت آراء(5)نفررابعنوان هيأت تصفيه

انتخاب واين هيأت مؤظف خواهدبود،پس ازرسيدگي به حسابها،وتصفيه بدهي

ها و،وصول مطالبات باقي مانده وتعيين دارائي مسلم (اعم ازمنقول وغيرمنقول)

دارايي شرکت را به تصويب مجمع عمومی یا(هيأت امناء)رسانده بین سهامداران

تقسیم نماید هيأت،مذكور،مؤظف است يك نسخه ازشرح كامل دارایی واموال

واملاك تقسیم شده رابه مراجع ذيربط ارائه نمايد.